Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία υπευθύνου:
Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης

e-mail: e.hatzigiannakis@swri.gr
Τηλέφωνο:+30 2310 798790
Εσωτερικό: 111

Εργαστήριο φυσικο-χημικών αναλύσεων εδάφους-νερού-φυτικών ιστών

Το TΕΒ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους για τη διεξαγωγή φυσικο-χημικών αναλύσεων σε έδαφος, νερό, φυτικούς ιστούς και άλλα οργανικά ή ανόργανα υλικά που χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικά (compost, ιλύς βιολογικού καθαρισμού, απόβλητα ελαιοτριβείου κ.λπ.).

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025

Η ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων οδηγεί σε:

 • συμβουλευτική λίπανση με βάση τον προσδιορισμό των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και την καλλιέργεια, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού
 • προσδιορισμό απαιτούμενης προσθήκης βελτιωτικών σε προβληματικά εδάφη
 • έλεγχο καταλληλότητας του αρδευτικού νερού
 • αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των εδαφικών και υδατικών πόρων με στόχο την ορθή προστασία, την αποκατάσταση και τελικά τη βιώσιμη διαχείρισή τους

Οι παράμετροι που μετρούνται στο εργαστήριο είναι: 

 Έδαφος

 • pH
 • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα και Αλατότητα
 • Οργανική Ουσία %
 • Ανταλλάξιμα και Υδατοδιαλυτά (K+, Na+, Ca2+, Mg2+)
 • POlsen
 • Ισοδύναμο και Ενεργό CaCO3
 • Ολικό N
 • Διαθέσιμο Ν-ΝΟ3και Ν-ΝH4+
 • Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων CEC
 • Ιχνοστοιχεία (Cu, Zn, Fe, Mn, B)
 • Βαρέα Μέταλλα (Cr, Ni, Pb, Cd, As, Hg)
 • Προσδιορισμός SAR και ESP
 • Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
 • Προσδιορισμός Έλλειψης Θρεπτικών Στοιχείων με Ειδικό Λογισμικό
 • Προσδιορισμός Απαιτούμενης Προσθήκης Βελτιωτικών σε  Προβληματικά Εδάφη
 
   
       

IMG 7923 min


 IMG 7623 min    

Νερό 

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • BOD5, COD
 • Κύρια Ιόντα (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, CO32-, HCO3-,CI-,SO42-, Fe2+)
 • Αζωτούχες Ενώσεις (NO3-, NO2-, NH4+)
 • Ορθοφωσφορικά
 • Ιχνοστοιχεία (Fe, Cu, Mn, Zn, B)
 • Βαρέα Μέταλλα (Cr, Ni, Pb, Cd, Ag, Ba, Sb, As, Hg, V, TI, AI, Si, Se, Sr)
 • Ολικές Φαινόλες
 • Προσδιορισμός SAR
 • Θολερότητα
 • Αιωρούμενα Στέρεα
 • Αξιολόγηση Αρδευτικών Νερών
   

             

 Φυτικοί ιστοί

             
 • Μακροστοιχεία (Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg)
 • Ιχνοστοιχεία (Cu, Fe, Mn, Zn, B)

 

 IMG 7909 min

ΕΛΓΟ

Login