Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία υπευθύνου:
Παναγιώτης Κούγιας

e-mail: p.kougias@swri.grp.kougias@elgo.gr
Τηλέφωνο:+30 2310 473 429
Εσωτερικό: 110

Ιστοσελία ή social media:
https://wmb.swri.gr/

 

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων και Βιοδιεργασιών (ΕΔΑΒ) έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες που έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων για παραγωγή πράσινης ενέργειας και προϊόντων υψηλής αξίας βιολογικής προέλευσης (biobased products). Το Εργαστήριο αναπτύσσει καινοτόμες βιοδιεργασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μοντέλου κυκλικής βιοοικονομίας με γνώμονα την εξασφάλιση της επάρκειας των φυσικών πόρων και τη μείωση του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους. Ο απώτερος στόχος είναι η εφαρμογή και η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε πραγματικές συνθήκες και για το λόγο αυτό το ΕΔΑΒ συνεργάζεται στενά με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς καθώς και με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού

ΕΛΓΟ

Login