Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία υπευθύνου:
Λιακοπούλου Νεκταρία

e-mail: nliakopoulou@swri.gr
Τηλέφωνο: 210 2816974
Εσωτερικό: 330

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
  Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα χημικά εργαστήρια εξοπλισμένο κατάλληλα ώστε να μπορεί να αναλάβει αναλύσεις εδαφών, νερών, φυτικών ιστών, λιπασμάτων και οργανικών υλικών (κομπόστ). Η μακρόχρονη εμπειρία του προσωπικού (ερευνητικού και μη) διασφαλίζει την αξιοπιστία και ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, στόχος του εργαστηρίου, του προσωπικού και της Διοίκησης του Ινστιτούτου είναι η εξυπηρέτηση των αγροτών, συνεταιρισμών και λοιπών φορέων αλλά και ιδιωτών στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

Εδάφη

   • Μηχανική ανάλυση (κοκομετρική σύσταση)
   • EC, CaCO­­­­­­3, pH, CEC, Οργανική ουσία
   • Υδατοδιαλυτά και ανταλλάξιμα ιόντα, SAR, ESP
   • Θρεπτικά (π.χ. Άζωτο, Φώσφορο κλπ)
   • Ιχνοστοιχεία (π.χ. Βόριο κλπ)
   • Βαρέα μέταλλα
   • Αξιολόγηση κατάστασης εδαφών, σύσταση λίπανσης

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 για τις παρακάτω εδαφικές αναλύσεις :

   • Οργανική Ουσία
   • Διαθέσιμος Φώσφορος
   • Ολικό Άζωτο
   • Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων
   • Ανταλλάξιμο Κάλιο
   • Ανταλλάξιμο Νάτριο
   • Ανταλλάξιμο Ασβέστιο
   • Ανταλλάξιμο Μαγνήσιο
   • Ολικό Κάδμιο
   • Διαθέσιμα μέταλλα (Cu, Mn, Zn,Fe)

ενώ σύντομα πρόκειται να διαπιστεύσει το σύνολο των αναλύσεων του για τις οποίες αυτή τη στιγμή εφαρμόζει πρότυπες μεθόδους.

Νερά άρδευσης

   • pH, EC, BOD, COD, K, Na, Ca, Mg
   • Cl, SO4, CO3, HCO3
   • P, N-NO3, N-NH4
   • Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cr, Ni, Pb, Cd
   • ESP, SAR
   • Αξιολόγηση ποιότητας νερών

Φυτικοί ιστοί

   • N, P, K, Ca, Mg, B
   • Ιχνοστοιχεία - Βαρέα μέταλλα
   • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών διαθέτει πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο για την προετοιμασία των εδαφικών δειγμάτων το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 17025.

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών διαθέτει εργαστήριο φυσικών ιδιοτήτων για τον προσδιορισμό παραμέτρων και τη διεξαγωγή μετρήσεων σε εδάφη:

   • Ισοδύναμο Υγρασίας
   • Σημείο μόνιμης μάρανσης
   • Υδατοκορεσμός
   • Ταχύτητα διήθησης
   • Ολική υγρασία
   • Συντελεστής υδατοπερατότητας

 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΜΩΝ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών διαθέτει εργαστήριο εφοδιασμένο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την  παρασκευή λεπτών τομών για τη μελέτη της δομής των εδαφών.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών διαθέτει πλήρες εργαστήριο για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων οργανικών υλικών και κομπόστ. Στις εγκαταστάσεις του μπορεί να διενεργηθεί κομποστοποίηση διάφορων υλικών / γεωργικών αποβλήτων τόσο σε μικρή / πειραματική κλίμακα, όσο και σε μεγάλη κλίμακα για χρήση από συνεταιρισμούς ή αγρότες.

ΕΛΓΟ

Login