Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Το ΙΕΥΠ παρέχει στήριξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και της Ευρώπης. Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου του, συνεισφέρει στην κατάρτιση παραγωγών και επιστημόνων, μέσω εκλαϊκευμένων εκδόσεων, σεμιναρίων, ημερίδων και συναντήσεων εργασίας.

Ειδικότερα:

  • δραστηριοποιείται στην οργάνωση και εκτέλεση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ενημερωτικών δράσεων προς επιστήμονες, αγρότες και ενεργούς πολίτες
  • μετέχει στην υποδοχή και υποστήριξη πρακτικής άσκησης φοιτητών και την υποστήριξη και επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών
  • συμβάλλει στη σύνδεση έρευνας-εκπαίδευσης-εφαρμογής με συμμετοχή σε διδασκαλία μαθημάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών
  • προσφέρει εργασία σε νέους επιστήμονες μέσω της συμμετοχής τους στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου

Διδακτορικές Διατριβές

Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Link

Υδρογεωλογικές έρευνες στο πλαίσιο της συνδυασμένης χρήσης και διαχείρισης των επιφανειακών και υπογείων νερών στο Δέλτα του Ποταμού Νέστου

Εν εξελίξει

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ανθρωπογενείς επιπτώσεις μέσω του πρωτογενούς τομέα στους φυσικούς πόρους και στο γεωπεριβάλλον με έμφαση στα μικροπλαστικά και την νιτρορύπανση

Εν εξελίξει

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

PRODUCTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS AND COLOURING AGENTS FROM MICROALGAE AND WASTE FROM FOOD INDUSTRIES

2022

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση απαερίων για την παραγωγή μεθανίου μέσω βιολογικής μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα

2022

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υδρογεωλογική έρευνα με χρήση σύγχρονων διαχειριστικών εργαλείων 
στο πλαίσιο της ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης
του υπόγειου υδατικού συστήματος της υπολεκάνης Τυρνάβου (Θεσσαλία) 

2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

2021

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ELUCIDATING THE FUNCTIONAL ORGANISATION OF THE MICROBIOME RESIDING IN ANAEROBIC DIGESTERS FOR BIOGAS PRODUCTION

2020

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ELUCIDATING THE FUNCTIONAL ORGANISATION OF THE MICROBIOME RESIDING IN ANAEROBIC DIGESTERS FOR BIOGAS PRODUCTION

2020

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Link

Υποκλιμάκωση δορυφορικών δεδομένων GRACE για τη μοντελοποίηση των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων- Οικονομικές επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα

2020

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ταξινόμηση των ιαματικών πηγών Δυτικής και Κεντρικής. Μακεδονίας με υδρογεωλογικά, υδροχημικά και γεωθερμικά κριτήρια

2016

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση της καταλληλότητας των υπόγειων νερών για ύδρευση και άρδευση με τη χρήση δεικτών

2016

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

SIMULATION OF GROUNDWATER FLOW USING THE MODFLOW CODE IN THE ALLUVIAL AQUIFER OF KORISOS BASIN, NW GREECE

2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ποιότητα υπόγειων υδάτων σε τμήμα της λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισού

2013

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση της Τρωτότητας των υπόγειων υδάτων στον προσχωματικό υδροφορέα της Μυγδονίας λεκάνης στην εξωτερική ρύπανση

2012

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υδρογεωλογικές συνθήκες της λεκάνης απορροής της λίμνης Βόλβης

2010

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εφαρμογή των Μαθηματικών Μοντέλων για την Προσομοίωση του Υπόγειου Υδροφορέα της Λεκάνης Τυρνάβου

2009

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

‘Εφαρμογή μεθοδολογίας υπολογισμού των φυσικών τιμών συγκέντρωσης ιόντων (ΝΒL) και των τιμών κατωφλίου (TV) σε υπόγεια υδάτινα σώματα του ελληνικού χώρου 

2009

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΛΓΟ

Login