Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Υπέυθυνος επικοινωνίας:
Β.Τακαβάκογλου

Θεματικό πάρκο αγροπεριβαλλοντικών Λύσεων Βασισμένων στη Φύση

Επισκέψιμες ερευνητικές και επιδεικτικές εγκαταστάσεις Λύσεων Βασιμένων στη Φύση που θα λειτουργήσουν ως διασυνοριακός κόμβος ευαισθητοποίησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Mara-Mediterra. Στο πάρκο αναδεικνύονται αγροπεριβαλλοντικές εφαρμογές για την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων σε αγροτικές περιοχές που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων φυσικά συστήματα ελέγχου ρύπανσης και ενίσχυσης βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικά φιλική γεωργία, και εφαρμογές κυκλικής οικονομίας με ανακύκλωση οργανικών υπολειμάτων και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Το θεματικό πάρκο αποτελεί την μετεξέλιξη των πρωτοπόρων (από το 1996) ερευνητικών εγκαταστάσεων φυσικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων του ΙΕΥΠ πλησίον της ΕΕΛ Θεσσαλονίκης.

ΕΛΓΟ

Login