Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διεθνή
 1.  “Safeguarding the livelihood of rural communities and the environment in the Mediterranean through Nature-based Solutions – Mara-Mediterra”, PRIMA in the Mediterranean Area, Scientific team member. 2022-2025
 2. “Carbon farming geolocation support by establishing a spatial soil database management system – GEOCARBON”, LIFE20 PRE/EL/018, Scientific team member. 2021-2023
 3. “Demonstration of a mobile unit for hybrid energy storage based on CO2 capture and renewable energy sources – CO2toCH4”, LIFE20 CCM/GR/001642, Scientific team member. 2021-2025
 4. “Providing services for management of natural resources – Re-Source”, INTERREG BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020, Scientific responsible. 2019-2021
 5. “Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries – AgroClimaWater”, LIFE14 CCA, Scientific responsible. 2015-2020
 6. “Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation – oLIVECLIMA”, LIFE11 ENV, Scientific responsible. 2012-2017
 7. Harnessing potential of biological CO2 capture for Circular Economy- COOCE, 2021-2024, ERANET-ACT, Work Package Leader, www.cooce.eu
 8. Novel biorefinery supply chains for wastewater valorization and production of high market value bioproducts using microalgae- BlueBioChain, 2021-2023, BlueBio Cofund, Project Coordinator, www.bluebiochain.eu
 9. Demonstration of a mobile unit for hybrid energy storage based on CO2 capture and renewable energy sources- LIFE CO2toCH4, LIFE, 2021-2025, Work Package Leader, www.co2toch4.eu
 10. Capture and Reuse Of biogenic gases for Negative-emission - sustainable biofUelS- CRONUS, Horizon Europe, 2022-2026,
 11. Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, risk assessment and sustainable management with the use of integrated modelling and smart ICT tools, MEDSAL, 09/19-02/23, PRIMA
 12. Agricultural Interoperability and Analysis System, ATLAS, 10/19-03/23, H2020, EY
  Providing services for management of natural resources, Re-Source, 10/19-06/22, INTERREG
 13. Learning and Action Alliances for Nexus Environments in an Uncertain Future, LENSES, 05/21-04/24, PRIMA, EY
  MANAGING RESILIENT NEXUS SYSTEMS THROUGH PARTICIPATORY SYSTEMS DYNAMICS MODELLING, REXUS, 05/21-04/24, H2020, EY
  Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation, OLIVE-CLIMA, 10/12-09/17, LIFE, team member
 14. Integrated modelling and management of nitrogen pollution in selected Greek and German catchment areas, IKIDA, IKY_DAAD, 04/11-12/12, EY
 15. Establishment of Impact assessment procedure as a tool for the sustainability of agroecosystem: the case of Mediterranean olives, SAGE 10, LIFE, 10/10-06/14, EY
 16. Strategic plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem, EcoPest, LIFE, 01/09-06/12, EY
 17. Soil sustainable management in a Mediterranean river basin on the European soil thematic strategy, SoS, LIFE, 01/09/06/12
 18. Άρδευση των καλλιεργειών με τη χρήση Μετεωρολογικών σταθμών στη λεκάνη απορροής του Στρυμόνα, -, INTERREG III A, 11/07-03/09
 19. Development and implementation of a common monitoring system of groundwater of Strymon river basin – Σχεδιασμός πρωτοκόλλου παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα, -, INTERREG III A, 10/07-12/08, EY
 20. Background criteria for the identification of groundwater thresholds, BRIDGE, FP6, 01/05-12/06
 21. Implementation of management measures at the Agras wetland, IMPLEMANAGR, LIFE, 07/02-07/07, WG leader
 22. Groundwater management of coastal karstic aquifers, COST 621, COST, 06/99-10/02
 23. Methodologies for estimating the agricultural contribution to eutrophication, COST 832, COST, 06/98-12/99
 24. Dual cropping system, Genetic Diversity, Decision support and Digital tool for Designing Eco-efficient Cereal-Legume Integrated food value Chain in the Mediterranean Basin-D4Declic, 2018-2022,ARIMNet2
 25. Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data"-GS Soil, 2009-2012, 7th EU-Framework Programme (FP7) eContentplus project
 26. PPP exposure models for 3D orchards considering spraying technologies in Southern Europe, 2021-2023, EFSA,
Εθνικά
 1.  Dissemination hub for principles of circular economy from food wastes- ZeroFoodWaste, 2021-2023, www.zerofoodwaste.net
 2. Biological biogas upgrade via conversion of carbon dioxide into biomethane- BioUpgrade, 2021-2023, Work Package Leader
 3. Utilization of the rice cultivation residues serving the principals of the circular economy for renewable energy and building materials production- RiceQube, 2021-2023, Work Package Leader
 4. Information system for assessment and evaluation of biomass and organic waste potential for the production of green products in Region of Central Macedonia- BiomassRCM, 2021-2023, Work Package Leader
 5. Utilization of second-class fruits for the production of high value-added products in the Region of Central Macedonia- FRUITVALUE, 2021-2024, Work Package Leader
 6. Biogas upgrade with simultaneous recycling and utilization of carbon dioxide to optimize anaerobic sludge treatment- BiogasUp, 2020-2023, www.biogasup.gr
 7. Promoting the use of stabilized residue from biogas plants as an innovative soil conditioner- bioFERTIL, 2020-2023, Work Package Leader
  Exploitation of by-products from biogas plants for greenhouse heating and production of high added-value agricultural products with reduced environmental footprint- GreenBioHeat, 2020-2023,
 8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ) ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ, -, 09/22-09/23, ΥΠΕΝ,
 9. Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα-προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, AGROCLIMA, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 06/13-06/15, ΕΥ
 10. Ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης και προστασίας υδατικών πόρων λεκανών απορροής. Εφαρμογή στη λεκάνη του ποταμού Γαλλικού, Ν. Κιλκίς, -, ΠΕΝΕΔ, 05/03-05/07, Αν. ΕΥ
 11. Σχεδίαση υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας της καλλιέργειας του ροδάκινου -SustainablePeach, ΦΑΣΗ 1, ΠΑΑ -ΜΕΤΡΟ 16.1-16.2
 12. Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς - αμπελώνες της Κεφαλονιάς, ΦΑΣΗ 1, ΠΑΑ -ΜΕΤΡΟ 16.1-16.2
 13. Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάδειξη και περιήγηση αστικών πάρκων - VR-Park, 2018-2021, ΓΓΕΤ (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), www.vr-park.org
 14. Ευφυής εφαρμογή κινητών συσκευών για αυτοματοποιημένη αναγνώριση ζιζανίων - Weedetective, 2020-2023, ΓΓΕΤ (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ),
Αναπτυξιακά
 1.  “Monitoring of the quantity and quality of water resources in implementation of the Water Framework Directive”, Hellenic Special Secretariat for Water-Structural Funds, Scientific Responsible. 2012-2015
 2. Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΙ, 09/16-12/23, ΥΜΕΠΕΡΑΑ
 3. Περιφέρεια Αττικής - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΗ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, ΕΥ
 4. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, ΕΥ
 5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, ΕΥ
 6. Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα όρια των ακόλουθων περιφερειών της χώρας: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΙΠΕΣ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, Συντονιστής
 7. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, ΕΥ
 8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Σ.ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, ΕΥ
 9. Μελέτη κοστολόγησης αρδευτικού νερού στη λεκάνη απορροής Πηνειού (υπολεκάνη Τυρνάβου), -, ΥΠΑΑΤ, 03/07-03/09, ΕΥ
 10. Σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος Δράσης της Οδηγίας 676/91/ΕΟΚ, για τον καθορισμό των επιπέδων υποβάθμισης της ποιότητας του νερού άρδευσης στις ευαίσθητες περιοχές των λεκανών Ημαθίας και Πέλλας, -, ΥΠΓΕ, 01/04-07/04
 11. Σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος Δράσης της Οδηγίας 676/91/ΕΟΚ, για τον καθορισμό των επιπέδων υποβάθμισης της ποιότητας του νερού άρδευσης στις ευαίσθητες περιοχές των λεκανών Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, των λεκανών Σερρών-Δράμας, της λεκάνης Άρτας-Πρέβεζας, -, ΥΠΓΕ, 06/01-06/02
 12. Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, -, ΥΠΕΚΑ/Περλέρος, 04/11-10/11, EY
 13. Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμών Μακεδονίας – Θράκης και Θεσσαλίας, -, ΥΠΑΑΤ/Περλέρος, 08/10-12/11, ΕΥ
 14. Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, -, ΥΠΑΝ/Περλέρος, 09/03-12-07, ΕΥ
 15. Διερεύνηση της γονιμότητας της ΓΕΟΚ-ΟΠ-ΕΓΑ για την εφαρμογή συμβουλευτικής λίπανσης με GIS, κατά τα έτη 2021-2024,
 16. Εδαφολογικές μελέτες ΠΕ Γρεβενών, 2018-2020,
 17. Διερεύνηση της γονιμότητας των εδαφών οπωρώνων του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού για την εφαρμογή συμβουλευτικής λίπανσης με GIS, περιόδου 2017-2020, 
 18. Διερεύνηση της θρεπτικής κατάστασης των ελαιώνων της Λέσβου, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, μέσω συνδυαστικών αποτελεσμάτων γονιμότητας εδαφών και φυλλοδιαγνωστικής, 2021-2024,
 19. Λίπανση Οπωρώνων Ροδακινιάς στον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, 2022-2023,
 20. Καινοτόμο πρωτόκολλο λίπανσης οπωρώνων ροδακινιάς του Α.Σ.Ο.Π. Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», με στόχο τον εξορθολογισμό των εισροών λιπασμάτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας, 2021-2024,
 21. Διερεύνηση της θρεπτικής κατάστασης και εκτίμηση των λιπαντικών δόσεων σε ορυζώνες με μέθοδο γεωργίας ακριβείας συνδυαστικής τηλεπισκόπησης, εδαφοανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής, 2019-2021,
 22. Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων εδαφών για διάθεση επεξεργασμένης αστικής ιλύος της ΕΥΑΘ σε αγροκτήματα Ν. Θεσσαλονίκης, 2016-2018,
 23. Εδαφολογική μελέτη μείωσης των εισροών χημικών λιπασμάτων και ορθολογικής διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων Ν. Κοζάνης ( Δήμου Δ. Υψηλάντου,Δήμου Μουρικίου,Δήμου Ασκίου ,Δήμου Ελλησπόντου,Δήμου Ελίμειας,Δήμου Σερβίων, Κοινότητας Λιβαδερού), 2005-2007,
 24. Χαρτογράφηση και Ταξινόμηση Εδαφών Ν. Θεσσαλονίκης, Ορθολογική Χρήση Λιπασμάτων, Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Νερών, Άρδευση και Προστασία του Εδάφους, των Επιφανειακών και Υπογείων Νερών καθώς και η Παραγωγή Υψηλής Ποιότητας Προϊόντων, 2002-2005,
 25. Ευφυές σύστημα αναγνώρισης ζιζανίων και εκτίμησης αναγκαιότητας ψεκασμού μέσω δεικτών βιοποικιλότητας - WeeDetect, ΥπΑΑΤ (Μέτρο 16),

ΕΛΓΟ

Login