Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

 Εικόνα1

Εικόνα 1. Η διαδικασία της δειγματοληψίας του εδάφους

Η δειγματοληψία του εδάφους βασίζεται σε μία θεμελιώδη αρχή: την Αντιπροσωπευτικότητα του Δείγματος. Με άλλα λόγια, το δείγμα εδάφους, που θα αναλυθεί θα πρέπει να αντανακλά, λίγο ή πολύ, τις φυσικοχημικές ιδιότητες μιας σχετικά ευρύτερης εδαφικής περιοχής, π.χ. ενός αγροτεμαχίου 5 – 10 στρεμμάτων.

Η δειγματοληψία εδαφών πραγματοποιείται συνήθως την περίοδο μέσα φθινοπώρου έως αργά τον χειμώνα και οπωσδήποτε πριν την εφαρμογή των λιπάνσεων.

1. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται επίσκεψη στον αγρό όπου λαμβάνονται δείγματα εδάφους από 5-10 σημεία (ανάλογα με την έκταση του αγρού*) και βάθος 0-30 cm, όπου αναπτύσσεται κυρίως το ενεργό ριζικό σύστημα των φυτών. Οι θέσεις δειγματοληψίας καθορίζονται από τις δύο διαγώνιες του κτήματος και επιλέγονται τυχαία

2. Εν συνεχεία, τα απλά αυτά δείγματα αναμειγνύονται και από το σύνθετο αυτό δείγμα λαμβάνεται ποσότητα εδάφους περίπου 2 kg, τοποθετείται σε σακούλα και προωθείται στο εργαστήριο για εδαφολογική ανάλυση.

Σε περίπτωση που θέλουμε ανάλυση εδάφους και από μεγαλύτερο βάθος (30-60 εκ.) τότε σε ένα από τα 5-10 σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω παίρνουμε ποσότητα εδάφους περίπου 1,5 kg από το συγκεκριμένο βάθος.

3. Για την ταυτοποίηση του δείγματος αναγράφονται σε ετικέτα τα στοιχεία προέλευσής του: Ονοματεπώνυμο παραγωγού, τοποθεσία αγροτεμαχίου, Δήμος / Δημ. Διαμέρισμα, είδος καλλιέργειας, ποικιλία καλλιέργειας, αρδευόμενο / ξηρικό.


*Σε αγρούς με έκταση μεγαλύτερη των 10 στρ. προτείνουμε να γίνεται διαχωρισμός του χωραφιού σε 2 τμήματα και να μας προσκομίζετε ξεχωριστά δείγματα από το κάθε τμήμα.

Επίσης προτείνεται να γίνεται διαχωρισμός και σε αγρούς με έκταση μικρότερη των 10 στρ. αλλά στους οποίους υπάρχει διαφοροποίηση στην κλίση, ή στο χρώμα του εδάφους.

ΕΛΓΟ

Login