Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τίτλος

Φορέας Χρηματοδότησης

Διαχείριση και ανάπτυξη Υδρολογικού Παρατηρητηρίου Πηνειού (Pinios Hydrologic Observatory – PHO), PHO, 5/20-4/22

Αυτοχρηματοδοτούμενο

Ad hoc expert support services on surface and ground water related issues directly or indirectly linked to the TAP construction within the Hellenic territory, 11/18-12/19, TAP, EY

TAP

Υπηρεσίες Εξακρίβωσης για την αποκατάσταση αγροτεμαχίων, παροχή συμβουλών, παρακολούθηση, αποτύπωση και οριοθέτηση τους (Verification, Advice, Monitoring, Pipeline and Parcel Surveying)», στα πλαίσια του Προγράμματος Βιοτικής Στήριξης και Μεταβατικής Υποστήριξης Ευάλωτων Ομάδων (Livelihood Assistance and Transitional Support Program - LATS), που υλοποιεί ο TAP, 11/20-06/22, MTC, EY

TAP-MTC

International virtual topic-network on modelling and management of catchments in Mediterranean basins, -, 02/14-12/18, EY

Julich Research Centre

Σχεδίαση δικτύων παρακολούθησης και εκτέλεση προγράμματος δειγματοληψιών για τη διερεύνηση υπολειμμάτων του νηματωδοκτόνου FENAMIPHOS και των μεταβολιτών του στα υπόγεια νερά της Ελλάδας, FENAMIPHOS, 05/14-09/16, EY. 

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD

Σχεδίαση δικτύων παρακολούθησης και εκτέλεση προγράμματος δειγματοληψιών για τη διερεύνηση υπολειμμάτων του ζιζανιοκτόνου FLUOMETURON και των μεταβολιτών του στα υπόγεια νερά της Ελλάδας, FLUOMETURON, 07/12-12/14, EY

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD & Greenfarm Χημικά ΑΕ

Έρευνα πιθανών επεμβάσεων για την αναβάθμιση και βελτίωση του συλλογικού αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Τερπνής του Δήμου Νιγρίτας, -, 04/09-08/09, team member

Δήμος Νιγρίτας

Residues of soil fumigant 1,3-dichloropropene and its related compounds in the groundwater – Greece 2005-2007: monitoring networks design and sampling campaign, DICHLOROPROPENE, 04/05-12/08, EY

Dow AgroSciences

Δυνατότητες εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού στην ευρύτερη περιοχή Τούμπας Νομού Κιλκίς με χρήση γεωτρήσεων διπλού σκοπού (εμπλουτισμού-άντλησης), -, 09/02-10/07, EY

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς

Μελέτη διαχείρισης υδατικού δυναμικού Δήμου Μούδρου, Ν. Λήμνου, -, 06/00-07/03

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Διερεύνηση εδαφοϋδρολογικών συνθηκών Τεναγών Φιλίππων, -, 12/99-12/01

ΥΠΓΕ

Συμπληρωματικές περιβαλλοντικές δράσεις του ΚΑΝ. 2078/92 ΕΟΚ – Μελέτη Φυσικών Πόρων και παραγόντων που επιδρούν στην απόδοση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καλλιεργειών της Θεσσαλίας, -, 10/99-10/01

ΥΠΓΕ

Τεχνικοεπιστημονική υποστήριξη και μελέτες για την ορθή αξιοποίηση και παρακολούθηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης, -, 01/14-06/125

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Εργασίες υποστήριξης ενεργειακού σχεδιασμού και οικονομοτεχνικής προσέγγισης αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας στο νέο κλειστό κολυμβητήριο Αλεξ/πολης με χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, -, 03/12/09/13

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Πρωίμηση λευκού σπαραγγιού με χρήση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας στην περιοχή Πηγές του Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, -, 03/11-10/13

ΦΕΡΣΙΔΟΥ-ΛΑΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Δήμο Χρυσούπολης σε θέματα αξιοποίησης του Γ/Π Ερατεινού-Χρυσούπολης, -, 01/09-12/11

Δήμος Χρυσούπολης

Έλεγχος χρήσης της επεξεργασμένης εκροής της ΕΕΛΘ στην άρδευση του αγροκτήματος Χαλάστρας-Καλοχωρίου και επιδεικτική εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης αρδευομένων καλλιεργειών, -, 07/08-12/09

ΤΟΕΒ Χαλάστρας-Καλοχωρίου

Έλεγχος της χρήσης των επεξεργασμένων εκροών από την ΕΕΛΘ στην άρδευση του αγροκτήματος Χαλάστρα, -, 07/08-12/08

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εργαστηρίου εδαφολογίας του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων του ΕΘΙΑΓΕ μέσω ενίσχυσης της κτιριακής και εργαστηριακής υποδομής του και της διαπίστευσης δοκιμών κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, -, 03/05-12/08

ΕΠΑΝ

Αναθεωρημένο σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας του Νομού Θεσσαλονίκης, -, 02/04-07/04

Νομαρχιακή Επιχείρηση Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Μελέτη – κατασκευή συστήματος θέρμανσης του Γυμνασίου Θερμών Ξάνθης με χρήση γεωθερμικών ρευστών, -, 02/03-03/03

Αυτοχρηματοδοτούμενο

Μελέτη – έρευνα αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων Νομού Ημαθίας, -, 09/03-12/03

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Οριστική μελέτη εφαρμογής αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, -, 10/03-10/05

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διάθεση φωσφογύψου παραγωγής του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης στα αλατούχα-αλκαλιωμένα εδάφη του τμήματος της πεδιάδας Θεσσαλονίκης που ανήκει στο Ν. Θεσσαλονίκης, -, 11/03-12/03

Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.

Σύνταξη μελέτης άρδευσης-διαχείρισης υδατικού δυναμικού του Δ. Αισωνίας, -, 04/01-04/02

Δήμος Αισωνίας

Δοκιμές Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Υλικών

Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών 

ΕΛΓΟ

Login